Фотография 1

softsvit - Медок, 1С (Тернопіль)

Пiдрядник будiвництва 4.0. Керування фiнансами

Функціональні можливості продукту

До складу “Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами” включений план рахунків бухгалтерського обліку Україні. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку і віддзеркаленню даних в звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

“Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами” призначений для автоматизації ведення бухгалтерського обліку і завдань фінансової служби підприємства з будівельною специфікою обліку:

 • ведення обліку доходів і витрат по об’єктах будівництва, деталізація незавершеного виробництва по стаття витрат;
 • ведення обліку невідфактурованих поставок;
 • приймання субпідрядних робіт з можливістю відстеження реалізації прийнятих робіт спільно з власними в повному обсязі замовнику;
 • ведення обліку допоміжного виробництва будівельних виробів, а також надання допоміжним виробництвом внутрішніх послуг іншим підрозділам;
 • облік роботи автотранспорту і витрати ПММ;
 • облік загальногосподарських витрат по будівельних машин і механізмів і розподіл витрат по відпрацьованим машино-годинах на об’єктах будівництва;
 • реалізація виконаних будівельно-монтажних робіт замовнику в цілому по об’єкту будівництва, або поетапно з закриттям переданих етапів в кінці будівництва;
 • бюджетування (формування бюджетів підрядної будівельної організації, затвердження їх і контроль виконання);
 • оперативне управління рухом грошових коштів (планування фінансових потоків, контроль по бюджету руху грошових коштів, формування та аналіз виконання платіжного календаря в оперативному режимі);
 • управління плануванням фінансових ресурсів будівельної організації через встановлення лімітів по бюджетах і контрольованим показниками;
 • фінансовий аналіз діяльності підрядної будівельної організації (аналіз відхилень, розрахунок фінансових коефіцієнтів).

Облік “від документа” і типові операції

Основним способом віддзеркалення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, відповідних первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції – простий інструмент автоматизації, легко і швидко настроюється користувачем.

Ведення обліку діяльності декількох організацій

За допомогою “Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами” можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. У той же час “1С:Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами” надає можливість використовувати загальну інформаційну базу для ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій – юридичних осіб, а також індивідуальних підприємців. Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов’язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів (місць зберігання) тощо, а обов’язкову звітність формувати роздільно.

Облік матеріально-виробничих запасів

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно ПБУ 5/01 “Облік матеріально-виробничих запасів” і методичним вказівкам по його застосуванню. Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:

 • по середній собівартості;
 • за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО).

Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для бухгалтерського і податкового обліку і для кожної організації.

Складський облік

По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського і податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

В “Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансамі” реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відбивається виявлення надлишків і списання недостач.

Облік торговельних операцій

Автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. При продажу товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні і рахунки-фактури. Всі операції по оптовій торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями і постачальниками. Для імпортних товарів враховуються дані про країну походження і номері вантажної митної декларації.

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздробі можуть враховуватися за покупними або за продажними цінами.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і постачальнику.

В “1С: Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансамі” підтримується використання декількох типів цін, наприклад: “оптова”, “дрібнооптова”, “роздрібна”, “закупівельна” і т.п. Це спрощує відображення операцій надходження і реалізації.

 

 

Облік будівництва

Автоматизований облік основних операцій підрядника будівельного процесу. Зокрема:

 • Аналіз витрат по роботах, виконаних власними силами і з залученням субпідрядних організацій.
 • Облік виконання будівельно-монтажних робіт в розрізі будівництв, об’єктів будівництва, статей витрат на будівництво, технологічної структури витрат, підрядчиків з формуванням довідки про вартість будівельних робіт і витрат за формою КБ-3.
 • Облік розрахунків з постачальниками, підрядниками та проектними організаціями в розрізі об’єктів будівництва.
 • Формування планової вартості будівельно-монтажних робіт з можливістю створення локального кошторису, відомості трудових і матеріальних ресурсів, розрахунок маржинального доходу за кошторисом, а потім відображення передачі виконаних робіт на підставі створеного кошторисного розрахунку з формування уніфікованого акта передачі виконаних будівельних робіт КБ-2.
 • Облік будівельно-монтажних робіт у розрізі об’єктів будівництва, облік незавершеного виробництва за статтями витрат з відображенням етапів виконання будівельних контрактів у вигляді довідок про вартість виконаних робіт з використанням уніфікованих друкованих форм КБ-3.
 • Можливість формування зведеної довідки за формою КБ-3.
 • Облік прийнятих від субпідрядника послуг замовника, відображення реалізації замовнику послуг генпідрядника з можливістю розрахунку їх обсягу як по відсотку від будівельно-монтажних робіт, так і прямими сумами.
 • Облік прийнятих субпідрядних робіт по об’єктах з можливістю використання прийнятих актів при передачі робіт замовнику, як передача субпідрядних робіт.
 • Галузевий облік виробничих запасів: складський облік матеріалів по матеріально-відповідальним особам, облік спецодягу, спецоснащення, інвентарю та обладнання. Автоматизоване формування галузевих уніфікованих форм з обліку спецодягу та інвентарю “Картка обліку спецодягу” за формою МБ-2, звітів по руху матеріалів “Матеріального звіту” і “Відомості № 10с”.
 • Можливість розподілу непрямих витрат по об’єктах будівництва за обсягами витрачених машино-годин будівельної техніки, використаної при виконанні будівельно-монтажних робіт.
 • Облік взаєморозрахунків з постачальниками, субпідрядниками, покупцями і замовниками з висновком універсальних Актів звірки. Формування журналу-ордера № 6 по постачальникам і субпідрядникам, відомості № 5с по замовникам.
 • Проведення двосторонніх і тристоронніх актів взаємозаліків по рахунках розрахунків з контрагентами. Інвентаризація взаєморозрахунків з можливістю формування уніфікованої форми інв-17.
 • Внутрішньогосподарські розрахунки по рахунку № 79.
 • Формування актів звірки по філіях з детальною аналітикою стану внутрішньогосподарських розрахунків та звіту за станом взаєморозрахунків з філіями і т.д.

Облік комісійної торгівлі

Автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонерові). Підтримується відображення операцій по передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

Облік операцій з тарою

Автоматизовані операції по обліку поворотної багатооборотної тари. Врахована специфіка оподаткування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.

Облік банківських і касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових і безготівкових грошових коштів і валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції по розрахунках з постачальниками, покупцями і підзвітними особами (включаючи перерахування грошових на банківські карти співробітників або корпоративні банківські карти), внесення готівки на розрахунковий рахунок і отримання готівки по грошовому чеку, придбання і продаж іноземної валюти.

При відображенні операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка. Реалізовано механізм обміну інформацією з програмами типу “Клієнт банку”.

Облік розрахунків з контрагентами

Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в рублях, умовних одиницях і іноземній валюті. Курсові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором в цілому або з вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору. При оформленні документів надходження і реалізації можна використовувати як загальні ціни для всіх контрагентів, так і індивідуальні для конкретного договору.

Облік основних засобів і нематеріальних активів

Автоматизовані всі основні операції по обліку: надходження, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об’єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Облік основного і допоміжного виробництва

Автоматизовані розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини, облік спецодягу, спецоснащення, інвентарю та господарського приладдя. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. В кінці місяця розраховується фактична собівартість виробів і послуг допоміжного виробництва, випущеної продукції і наданих послуг.

Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.

Облік непрямих витрат

В кінці місяця проводиться автоматичне списання витрат обігу. При цьому враховується специфіка транспортних витрат, які можуть списуватися пропорційно вартості реалізованих товарів.

Для обліку загальногосподарських витрат підтримується застосування методу “директ-костинг”. Цей метод передбачає, що загальногосподарські витрати списуються в місяці їх виникнення і повністю відносяться на витрати поточного періоду. Якщо в організації метод “директ-костинг” не застосовується, то загальногосподарські витрати розподіляються між вартістю виробленої продукції та незавершеним виробництвом.

При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу:

 • обсяг випуску;
 • планова собівартість;
 • оплата праці;
 • матеріальні витрати;
 • машино-години;
 • обсяги виконання;
 • виручка;
 • прямі витрати;
 • окремі статті прямих витрат.

Облік ПДВ

Автоматизовано заповнення книги покупок і книги продажів. Відстежуються складні господарські ситуації в обліку ПДВ при реалізації із застосуванням ставки ПДВ 0%, при будівництві господарським способом, а також при виконанні організацією обов’язків податкового агента. Суми ПДВ (ПДВ) по непрямих витрат можуть бути розподілені по операціях реалізації, оподатковуваних ПДВ і звільненим від сплати ПДВ .

Облік заробітної плати, кадровий і персоніфікований облік

В “Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами” ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників по основному місцю роботи і за сумісництвом, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опционально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування уніфікованих форм по трудовому законодавству.

Автоматизовані:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
 • числення регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій.

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • інвалідів;
 • податкових нерезидентів.

Підтримка різних систем оподаткування

В “Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами” для комерційних організацій і індивідуальних підприємців підтримуються наступні системи оподаткування:

 • загальна система оподаткування (податок на прибуток для організацій і ПДФО для підприємців);
 • спрощена система оподаткування;
 • система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності.

Податковий облік з податку на прибуток

Для ведення податкового обліку (по податку на прибуток) передбачений спеціальний (податковий) план рахунків. За своєю структурою і складом рахунків він наближений до бухгалтерського плану рахунків. Це спрощує зіставлення даних бухгалтерського і податкового обліку. Разом з тим, податковий план рахунків відображає і специфіку податкового обліку. За даними податкового обліку автоматично формуються податкові регістри і податкова декларація з податку на прибуток.

Спрощена система оподаткування

Автоматизований облік господарської діяльності організацій і індивідуальних підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування. Підтримуються наступні об’єкти оподаткування:

 • доходи;
 • доходи, зменшені на величину витрат.

Книга обліку доходів і витрат формується автоматично.

Облік діяльності, що обкладається єдиним податком на поставлений дохід

Незалежно від того, застосовує організація УСН або загальну систему оподаткування, деякі види її діяльності можуть обкладатися єдиним податком на поставлений дохід (ЕНВД). В “Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами” передбачено поділ обліку доходів і витрат, пов’язаних з діяльністю, оподатковуваної і неоподатковуваної ЕНВД. Витрати, які не можна віднести до певного виду діяльності в момент їх вчинення, можна розподіляти автоматично по завершенні періоду.

Облік доходів і витрат індивідуальних підприємців – платників ПДФО

Облік доходів і витрат індивідуальних підприємців, які застосовують загальну систему оподаткування, ведеться відповідно до Порядку обліку доходів, і витрат, і господарських операцій для індивідуальних підприємців.

Автоматично формуються Книга обліку доходів і витрат і господарських операцій і податкова декларації з ПДФО.

Завершальні операції місяця

Автоматизовані регламентні операції, виконувані після закінчення місяця, в тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів і інші.

До складу “1С Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами” входить набір звітів “Довідки-розрахунки”, що відображають розрахунки, пов’язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: “Розподіл непрямих витрат”, “Розрахунок податку на прибуток” та інші.

Ведення обліку будівельних робіт

Конфігурація “1С:Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами” поряд з наявними в конфігурації загальними алгоритмами, дозволяє користуватися додатковими документами, довідниками, обробками з метою повного відображення фінансово-господарської діяльності будівельної організації:

 • облік матеріалів по невідфактурованих постачання і відхилень з придбання, наявність матеріальних звітів та відомості № 10с;
 • звіти по використанню спецодягу, особова картка обліку спецодягу;
 • облік придбання та реалізації будівельно-монтажних робіт;
 • облік взаєморозрахунків з постачальниками та підрядниками по журналу-ордеру № 6, з покупцями і замовниками в відомості № 5с;
 • облік внутрішньогосподарських розрахунків головної організації з філіями;
 • інвентаризація розрахунків;
 • облік роботи автотранспорту і витрати ПММ;
 • розподіл витрат по експлуатації будівельних машин і механізмів на витрати основного виробництва;
 • закриття витрат допоміжних виробництв з оприбуткуванням їх продукції, розподілом витрат по наданим послугам;
 • наявність комплекту первинних документів з обліку ТМЦ, будівельних робіт.

Формування бюджетів

Можливості “Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами”:
планування всіх бюджетів підрядної будівельної організації в розрізі об’єктів будівництва;
формування фінансової структури організації для планування бюджетів в розрізі центрів фінансової відповідальності;
формування бюджетних планів за витратами на матеріали, будівельні машини і механізми, на оплату виробничим робітником на підставі кошторисного розрахунку по будівельно-монтажних робіт і нормативним розцінкам;
планування бюджетів організації за кількома сценаріями.

Контроль бюджетів

Можливості “Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами”:

 • контроль у процесі формування планових даних бюджету через встановлення лімітів бюджетування по статтях бюджету і контрольованим показниками по заданим розрахунковим виразами;
 • контроль регламенту планування бюджетів шляхом формування історії процесу узгодження та затвердження бюджетів організації, запис змін статусу документів планування та відповідальних осіб;
 • контроль виконання бюджету за даними бухгалтерського обліку.

Звіти по бюджетам

Можливості “Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами”:

 • формування зведених звітів по бюджетам;
 • формування порівняльних звітів, що дозволяють проаналізувати діяльність по різних об’єктах будівництва, за різними сценаріями, центрам фінансової відповідальності та іншим аналітичним розрізам;
 • розрахунок планованого і фактичного фінансового результату діяльності підрядної будівельної організації в розрізі об’єктів будівництва з урахуванням всіх непрямих витрат;
 • розрахунок виконання бюджетів.

Оперативне планування та управління рухом грошових коштів

Функціональні можливості “Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами”:

 • формування оперативного плану руху грошових коштів (платіжного календаря), у тому числі на підставі даних бюджетів руху грошових коштів;
 • контроль оперативного плану руху грошових коштів по бюджету руху грошових коштів;
 • можливість оперативного обліку та контролю виконання планів руху грошових коштів;
 • облік фактичного виконання оперативних планів по руху грошових коштів за даними бухгалтерського обліку;
 • розрахунок прогнозу виконання оперативного плану руху грошових коштів.

Фінансовий аналіз

Фінансовий аналіз планованих і фактичних результатів будівельної діяльності, розрахунок аналітичних коефіцієнтів, що характеризують будівельну діяльність, порівняльний аналіз різних варіантів вибірки даних за сценаріями.

Факторний аналіз рентабельності власного капіталу за плановими і фактичними даними в розрізі різних сценаріїв, об’єктів будівництва, центрів фінансової відповідальності, порівняльний аналіз варіантів.

Стандартні бухгалтерські звіти

“Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами” надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишкам, оборотам рахунків і по проводках в самих різних розрізах. У їх числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

Регламентована звітність

В “Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами” включені обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.

Регламентовані звіти, для яких така можливість передбачена нормативними документами, можуть бути вивантажені в електронному вигляді. В “1С:Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами” підтримується технологія нанесення двомірного штрих-коду на листи податкових декларацій.

Регламентована звітність про доходи фізичних осіб формується автоматично і для представлення в податкові органи може бути записана на магнітний носій (дискету). Для подання до ПФУ відомостей про обчислення страхового стажу та сплачених страхових внесках ведеться персоніфікований облік працівників. Відповідна звітність також може записуватися на магнітний носій.

 

 

Сервісні можливості

“Монітор бухгалтера” дозволяє оперативно і в зручній формі одержувати дані по залишках на розрахункових рахунках і в касі, про суми дебіторської та кредиторської заборгованості, про терміни здачі звітності, а також про терміни сплати податків.

“Календар бухгалтера” завчасно оповіщає про настання передбачених законодавством термінів сплати податків та подання звітності.

“Експрес-перевірка ведення обліку” забезпечує аналіз даних на відповідність закладеної в програмі методології обліку та законодавству, допомагає виявити помилки у веденні обліку, підказує можливі причини виникнення помилок і дає рекомендації щодо їх виправлення.

Режим перевірки співвідношень показників податкових декларацій призначений для виявлення методичних та арифметичних помилок, допущених користувачем при складанні звітів.

“Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами” також включає наступні сервісні можливості:

 • повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту по всіх об’єктах конфігурації (документам, довідникам і т.д.);
 • завантаження курсу валют з Інтернету;
 • завантаження класифікаторів (адресних, основних засобів та ін);
 • підготовка листа у відділ технічної підтримки;
 • автоматична перевірка і установка оновлень “1С:Підрядник будівництва 4.0. Керування фiнансами” через Інтернет.

Засоби для швидкого освоєння

“Стартовий помічник” призначений для введення основних відомостей, необхідних для початку роботи з програмою.

“Панель функцій” допомагає починаючим користувачам освоювати програму швидше, а досвідченим користувачам ефективніше виконувати щоденні завдання. Основні розділи обліку (Банк, Каса, Виробництво, Зарплата) представлені у вигляді схем роботи і містять візуальне подання послідовності операцій.

“Поради користувачам” для самостійного освоєння програми: відображення в програмі господарських операцій, оформлення документів, заповнення довідників і формування звітів.

 

Нове в редакції 1.2

 • прощено початок роботи – додано “Стартовий помічник”;
 • доданий “Бухгалтерський навігатор” по програмі;
 • забезпечена простота і наочність податкового обліку;
 • поліпшена функціональність і простота в управлінні стандартними бухгалтерськими звітами;
 • підвищена прозорість закриття періоду;
 • спрощені:
 • облік взаєморозрахунків;
 • банківські операції;
 • кадровий облік;
 • облік заробітної плати;
 • облік агентських послуг;
 • ручні операції;
 • реалізована можливість ведення податкового обліку відповідно до розділу III і Перехідними положеннями Податкового кодексу України (далі, ПКУ). Відповідно до ст. 135 і 138 ПКУ, доходи і витрати в бухгалтерському та податковому обліку нараховуються в одні й ті ж моменти і одними і тими ж документами;
 • бухгалтерський і податковий облік ведеться в регістрі бухгалтерії на бухгалтерському плані рахунків;
 • доходи і витрати підприємства обліковуються в розрізі статей Декларації з прибутку і додатків до неї;
 • ведеться облік податкової собівартості запасів;
 • ведеться пооб’єктний податковий облік усіх ОС і НМА;
 • для інвентаризації активів на 01.04.2011 р. реалізований спеціальний документ “Коригування залишків” у зв’язку з вступом в силу норм ПКУ (01.04.2011) “;
 • в документах придбання може бути вказана сума валових витрат, нарахованих за авансами до 01.04.2011 р.;
 • облік цільового використання запасів та необоротних активів ведеться в регістрі бухгалтерії на бухгалтерському плані рахунків у розрізі податкових призначень;
 • реалізована можливість пропорційного віднесення сум ПДВ на податковий кредит при придбанні запасів, ОС і послуг;
 • в стандартних бухгалтерських звітах можна проаналізувати дані бухгалтерського і (або) податкового обліку, при оцінці активів, доходів і витрат, а також відмінності між ними. Звіти містять нові можливості угруповання, відбору, сортування інформації. Дані звітів також представляються у вигляді діаграм;
 • для всіх документів і деяких довідників можна зберігати додаткові відомості. Додаткові відомості можна вивести в стандартні бухгалтерські звіти.
Адреса: 43010, м. Тернопіль, вул. Білецька, 1а
© softsvit